Dienstverlening Hecht voor opvanglocaties

Algemene informatie over de rol van de GGD en de GHOR bij de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen vind je bij GGDGHOR.

Hieronder vind je informatie over onze dienstverlening bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Lees voor

  Contact


 

Vragen over zorg of gezondheid in relatie tot de vluchtelingen uit Oekraïne, voor zowel professionals als particulieren:
T 085- 078 28 79 (ma-vrij van 9 tot 17 uur, zaterdag van 9 tot 13:30 uur, zondag gesloten)
oekraine@ggdhm.nl

Triage en triageteams

De gemeente faciliteert de triage bij binnenkomst. Zodra een Oekraïense vluchteling binnenkomt in een gemeentelijke opvanglocatie zorgt het Rode Kruis voor de eerste screening. Als hieruit blijkt dat er medicatie of andere behandeling noodzakelijk is, wordt de huisarts ingeschakeld.

De triageteams van de GGD Hollands Midden en de GHOR Hollands Midden helpen zowel de locatiehoofden als de vluchtelingen bij vragen over zorg en gezondheid. Deze artsen en verpleegkundigen zijn een vraagbaak en een klankbord. 
De triageteams doen een gezondheidscheck op basis van een triagelijst, een inventarisatie van de herhaalmedicatie, en een eerste intake vanuit de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit nieuwkomersgesprek kijken zij naar de gezondheid, de ontwikkeling en de vaccinatiestatus van de kinderen.
De arts of verpleegkundige adviseert en verwijst -als het nodig is- door naar een van de vijf zorggroepen in de regio. Deze zorggroepen combineren de eerstelijns huisartsenzorg, apothekerszorg, en andere zorg zoals verloskundige zorg. Het team verleent zelf geen zorg.

De triageteams bezoeken de noodopvanglocaties gemiddeld twee keer per week. Buiten de bezoeken kunnen de noodopvanglocaties ook bellen met het triageteams en met het callcenter op de speciale informatielijn (085 078 28 79, bereikbaarheid: zie blauwe blok bovenaan deze pagina).

Met de inzet van de triageteams ontlasten we

 • de locatiehoofden en gemeenteambtenaren op de noodopvanglocaties;
 • huisartsen. Zij krijgen alleen mensen op het spreekuur waarbij ze daadwerkelijk actie moeten ondernemen;
 • het team jeugdgezondheidszorg. Tijdens de intakes bekijkt de triagist de ontwikkeling van het kind en welke vaccinaties (nog) nodig zijn voor het Rijksvaccinatieprogramma;
 • het Rode Kruis. Zij kan zich richten op 1e screening bij aankomst, voor de direct noodzakelijke zaken zoals benodigde medicatie.

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor de eerste 72 uur dat de vluchteling in een Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) aanwezig is. 

Voorlichting en begeleiding door Vluchtelingenwerk.

VluchtelingenWerk Nederland zorgt voor voorlichting en begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten kunnen in overleg met VluchtelingenWerk vrijwilligers inzetten, neem hiervoor contact op met de regionale contactpunten van VluchtelingenWerk.

Reguliere dienstverlening GGD Hollands Midden

De GGD’en hebben als taak de gezondheid van mensen in Nederland te bewaken en bevorderen. Dit heet ook wel publieke gezondheid. Voor Oekraïense vluchtelingen concentreren de GGD’en zich de gezondheid van vluchtelingen, coronabestrijding, zorg voor kinderen en jongeren, psychosociale hulp en gezonde leefomgeving. Lees meer bij GGDGHOR.

Gezondheid van vluchtelingen - infectieziektebestrijding

Advies bij de inrichting van noodopvang. Tijdens een bezoek aan de locatie kijkt het team technische hygiëezorg wat nodig is om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Ook kijkt het team of de locatie veilig is voor kinderen. 

Belangrijke tips:

 • spoel de leidingen door wanneer deze langer dan een week niet gebruikt zijn om legionellabesmettingen te voorkomen;
 • controleer de ventilatie;
 • creëer aparte ruimtes / isolatiekamers en houdt deze beschikbaar om zieken tijdelijk apart te kunnen zetten / te isoleren;
 • zorg ervoor dat de locatie binnen en buiten zo veilig mogelijk is voor kinderen.

Neem bij vragen contact op met het team technische hygiënezorg: 088 308 33 22 of thz@ggdhm.nl.

Infectieziektebestrijding
In Oekraïne komen sommige infectieziekten vaker voor dan in Nederland. Mazelen komt (relatief) veel voor en polio komt sporadisch voor. Wees vooral alert op de verschijnselen van griep – koorts, luchtwegklachten; mazelen – algehele malaise, vlekjes; polio – acute slappe verlammingen. Als zich verschijnselen voordoen neem dan contact op met de huisarts. Mazelen wordt via de huisarts met laboratoriumonderzoek bevestigd.

Antibiotica
Nederland voert een terughoudend beleid omtrent het voorschrijven van antibiotica. Op de website van Pharos staan twee folders over dit onderwerp in verschillende talen - waaronder Oekraiëns.

Huisdieren
Besmetting met hondsdolheid (rabiës) moet worden voorkomen. Schakel daarom een dierenarts in. Zij zorgen voor de juiste vaccinaties van huisdieren. Neem contact op met de GGD als je twijfelt of als er een vermoeden is van een infectieziekte die zich kan verspreiden onder de vluchtelingen.
Bel het team infectieziektebestrijding: 088 308 33 61 of mail infectieziektenhm@ggdhm.nl.

Coronabestrijding

 • zorg voor de mogelijkheid tot goede handhygiëne;
 • ventileer de locatie regelmatig;
 • zorg voor de beschikbaarheid van mondkapjes zowel voor medewerkers als de vluchtelingen zelf;
 • geef medewerkers en/of vrijwilligers op de locaties het advies in ieder geval de basisvaccinaties (1e en 2e prik) te halen. En informeer hen over de risico's van besmetting.

Testbeleid
Het is niet nodig om vluchtelingen uit Oekraïne bij aankomst in Nederland of op een opvanglocatie te screenen op COVID-19. Wel moeten vluchtelingen zich laten testen bij klachten die op COVID-19 kunnen wijzen. Dit kan door een zelftest of door een test bij de GGD. De zelftesten worden door de gemeenten voor deze groep gratis aangeboden. Bij een positieve testuitslag moet de patiënt in isolatie.

Coronavaccinatie
Elke vluchteling mag -zonder afspraak- naar een vaccinatielocatie komen om zich te laten vaccineren. De GGD organiseert ook  vaccinatiedagen op de opvanglocaties om het voor de vluchtelingen makkelijker te maken zich te laten vaccineren. Dit zal ongeveer vier  weken na de opening van de opvanglocatie starten en met regelmaat herhaald worden. Voorafgaand aan de vaccinatiedagen geven we voorlichting. Neem contact op met de GGD als:

 • er eerder behoefte aan voorlichting over vaccinatie of vaccinatiedagen;
 • er twijfel is over de situatie of over te ondernemen acties.

Jeugdgezondheidszorg

Zodra de kinderen in de gemeentelijke basisadministratie staan, gaan ze het reguliere JGZ-traject in, inclusief beoordeling door de jeugdarts en het rijksvaccinatieprogramma. Ter ondersteuning van het JGZ-team doen de triagisten de eerste intake. 
Pasgeboren kinderen worden gezien op de opvanglocaties of op het Centrum Jeugd & Gezin. Hier krijgen zij een hielprik en gehoortest. Ook wordt gekeken wat nodig is aan vaccinaties.
Neem contact op met JGZ als je twijfelt over de te volgen route. Bel naar 088 245 23 84.

Psychosociale hulpverlening

Gemeenten zijn met de landelijk aangewezen samenwerkingspartners (Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Leger des Heils) verantwoordelijk voor brede psychosociale ondersteuning op de opvanglocaties: de organisatie, uitvoering en coördinatie ervan. De GGD adviseert en ondersteunt hierbij. Op individueel niveau kan contact opgenomen worden met de huisarts. Deze zal een verwijzing verzorgen.
Neem contact op met de GGD als:

 • er op een opvanglocatie collectieve inzet nodig is bij onrust/ angst. PSH vanuit de GGD wordt niet ingezet op individueel niveau;
 • je wilt weten wat belangrijk is bij psychosociale ondersteuning, zoals de uitvoering van emotionele en sociale steun en tips waar op te letten bij de vinger aan de pols houden;
 • je advies nodig hebt over de nazorg van medewerkers in een opvanglocatie;
 • je twijfelt over de situatie of de te ondernemen acties. Pharos stelt veel informatie en materialen ter beschikking.

Meer informatie over psychosociale hulpverlening vind je op de pagina PSH op opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het PSH team is bereikbaar via 088-308 33 42.

Inzetten medische dienstverlening

De GHOR houdt zich bezig met het faciliteren van de eerstelijns geneeskundige zorg. In onderstaande opsomming staat per zorgverlener de basisinformatie.

 • Huisartsen. ANW (Avond-, Nacht- en Weekend) zorg via de huisartsenpost;
 • Verloskundigen. Verloskundige zorg wordt in overleg met de huisarts ingezet, tenzij een acute situatie ontstaat. Bel dan 112;
 • Apotheker. Vluchtelingen kunnen bij alle apotheken op recept medicatie halen.
 • Tandartsenzorg. In geval van pijnklachten in avond-, nacht- en weekend zijn tandartsen te benaderen om vluchtelingen te helpen. Overdag kan de gemeente lokaal contact zoeken met een tandartsenpraktijk.
 • Medische hulpmiddelen. Vegro is 24/7 beschikbaar voor het leveren van hulpmiddelen via 0900 2887766. Zo nodig levert Vegro 24/7 de middelen op locatie af.

Neem contact op met de GHOR als een zorgvraag via de aangereikte informatie stokt. De GHOR is bereikbaar via telefoonnummer
071 207 3020 voor locatieleiders en coördinatoren van Team bevolkingszorg op opvanglocaties.

Tolkenapp

Praten via een tolkenapp: Pryv.it. Met deze app kan iedereen namelijk via de smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal.