Achtergrondinformatie over Gezondheidsmeter 2020

Aantal keer bekeken: 646, Laatst gewijzigd: woensdag, 09 september 2020

Half september start de GGD Hollands Midden de gezondheidsmeter 2020. Een onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van inwoners in de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. 64.000 inwoners ontvangen een uitnodiging om mee te doen aan de Gezondheidsmeter. Lees meer over dit onderzoek:

 

Achtergrond

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid beschreven. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten?
Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

In 2012 is voor de eerste keer de Gezondheidsmeter (toen nog Gezondheidsmonitor) uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM bij volwassenen van 19 jaar en ouder. Ruim 387.000 personen deden toen mee. In 2016 is het gezamenlijke onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd en toen deden 457.000 personen mee. De landelijke resultaten van het onderzoek uit 2016 leest u op de website: www.volksgezondheidenzorg.info. De regionale resultaten voor Hollands Midden zijn te vinden op www.eengezonderhollandsmidden.nl (klik op ‘leeftijdsgroepen’ en dan op ‘volwassenen en ouderen’).

 

Doelgroep van het onderzoek

Niet iedereen ontvangt een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen; het CBS heeft voor de GGD’en op basis van toeval personen geselecteerd. De GGD nodigt deze mensen uit om een vragenlijst in te vullen. Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst.

 

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht volgens wet AVG, waarin is vastgelegd hoe met persoonlijke gegevens moet worden omgegaan. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie worden alleen groepen mensen beschreven, persoonlijke gegevens zijn hierin nooit te herkennen. Meer over hoe de GGD omgaat met persoonsgegevens kunt u lezen in de privacyverklaring op deze website.

 

Een herinneringsbrief

Voor het onderzoek zijn strenge regels gemaakt hoe wordt omgegaan met naam en adresgegevens. Dit geldt ook voor de herinneringsbrief. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

 

Procedure

Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Voor de digitale vragenlijst wordt een inlogcode gebruikt. De barcodes en inlogcodes van de ontvangen vragenlijsten worden vergeleken met het overzicht van alle verstuurde barcodes en inlogcodes naar de geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis hiervan worden herinneringsbrieven verzonden. In elk geval één, maar misschien wel meer. Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd. Een uitzondering geldt voor de adresgegevens en/of emailgegevens van de personen die hebben aangegeven mee te willen doen aan vervolgonderzoek van de GGD of die in aanmerking willen komen voor een cadeaubon. Deze gegevens moeten door de deelnemers zelf worden ingevuld op de vragenlijst, waarmee zij toestemming geven voor gebruik van deze gegevens.

 

Samenwerking

Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

In gepubliceerde resultaten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. Met de gegevens kan een beeld worden neergezet hoe het staat met de gezondheid van groepen, bijvoorbeeld van vrouwen, van de hele gemeente of van de groep personen tussen de 40 en de 65 jaar.

Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen.

 

Combinatie van gegevens

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

 

Toestemming

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of via digitaal in te vullen. Voor het verwerken van de gegevens moeten deelnemers actief toestemming gegeven. Daarom wordt aan het begin van de vragenlijst toestemming gevraagd voor het gebruik van de gegevens. Indien geen toestemming wordt gegeven, kan de deelnemer digitaal de vragenlijst niet invullen, indien schriftelijk toestemming ontbreekt worden de gegevens achteraf vernietigd. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf zelf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

 

Zo is de gemeente Oegstgeest op basis van de uitkomsten van de laatste gezondheidsmeter (2016) aan de slag gegaan met het tegengaan van eenzaamheid.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie