Gezondheidsmeter 2020

Aantal keer bekeken: 4165, Laatst gewijzigd: vrijdag, 11 september 2020

Vanaf september 2020 gaat een landelijk gezondheidsonderzoek van start. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmeter 2020. In totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een vragenlijst van de regionale GGD. In de regio Hollands Midden gaat het om bijna 64.000 inwoners.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek tegelijk uit in opdracht van de gemeenten. Met de gegevens kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

 

Heeft u een persoonlijke inlogcode ontvangen? Ga direct naar de vragenlijst en vul de code in.

 

GGD gezondheidsmeter 2020

  Hallo hoe gaat het met ons

 

Vragen en antwoorden Gezondheidsmeter 2020


 

1. Wat is de Gezondheidsmeter 2020?

1. Wat is de Gezondheidsmeter 2020?

De Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk gezondheidsonderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland (eerder was dit bekend onder de naam Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen). Voor dit onderzoek worden vanaf september 2020 ongeveer 1,1 miljoen personen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. In de regio Hollands Midden zijn dit zo'n 64.000 mensen. Alle 25 GGD’en voeren dit onderzoek tegelijk en op dezelfde manier uit. Zij werken hierbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

2. Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

2. Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet elke gemeente de gezondheid van de inwoners in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt via de Gezondheidsmeter 2020 informatie over de gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving van de inwoners. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. 

3. Waarom werken GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS samen?

3. Waarom werken GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS samen?

In opdracht van het ministerie van VWS hebben GGD´en, RIVM en het CBS vanaf 2012 landelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen, nu dus Gezondheidsmeter 2020. Er zijn afspraken gemaakt over onderwerpen in de vragenlijst, de formulering van de vragen, het moment van uitvoering van het onderzoek en de methode waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. In 2012 is het onderzoek voor het eerst gezamenlijk uitgevoerd, volgens de gemaakte afspraken. Dit is in 2016 herhaald en wordt nu dus in 2020 weer herhaald.

De landelijke afspraken maken het mogelijk om lokale en regionale resultaten onderling te vergelijken én deze te vergelijken met de landelijke resultaten. Daarnaast is het mogelijk om de resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 te vergelijken met de resultaten uit 2012 en 2016, waardoor er trendgegevens ontstaan.

4. Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

4. Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De doelgroep van het onderzoek is personen van 18 jaar en ouder in Nederland. De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. Het CBS heeft deze selectie gemaakt. De GGD nodigt alleen de geselecteerde personen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst.

Meedoen aan het onderzoek

 

1. Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

1. Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee, u bent niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte van de inwoners. 

2. Hoe komt de GGD aan mijn naam en adresgegevens?

2. Hoe komt de GGD aan mijn naam en adresgegevens?

Alle inwoners staan in het bevolkingsregister van gemeenten. De namen en adressen voor dit onderzoek zijn door het CBS op basis van toeval uit het bevolkingsregister gekozen, waaronder uw naam en adres. Het is dus toeval dat u bent uitgenodigd.

3. Hoe kan ik de vragenlijst invullen?

3. Hoe kan ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst invullen op papier of via internet. Als u de papieren vragenlijst invult, kunt u deze in bijgevoegde antwoordenvelop zonder postzegel terugsturen. Als u de vragenlijst invult via internet, gaat dit sneller. U slaat dan automatisch de vragen over die niet voor u van toepassing zijn. In de brief staat uw persoonlijke inlogcode. 

Er zijn geen goede of foute antwoorden; het gaat erom dat u het antwoord geeft dat volgens u het beste bij uw situatie past.

4. Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

4. Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon vult de vragenlijst sneller in dan de andere persoon, maar gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst een half uur.

5. Mag iemand anders dan ik de vragenlijst invullen?

5. Mag iemand anders dan ik de vragenlijst invullen?

Nee, het is de bedoeling dat u de vragenlijst voor uzelf invult en dit niet laat doen door anderen. Uiteraard mag iemand u helpen bij het invullen van de vragenlijst, maar het gaat om uw antwoorden.

6. Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

6. Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk was de ingevulde vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de GGD de herinneringsbrief verstuurde. Hoewel wij onze uiterste best doen de binnengekomen vragenlijsten zo snel mogelijk te verwerken, kan dit toch een aantal dagen duren. U hoeft hiervoor geen contact met de GGD op te nemen. Wij krijgen de vragenlijst vanzelf binnen en weten dan dat u de vragenlijst al heeft ingevuld. Dank u voor uw medewerking.

7. Welke onderwerpen worden uitgevraagd in de vragenlijst?

7. Welke onderwerpen worden uitgevraagd in de vragenlijst?

De vragenlijst bestaat onder andere uit vragen over lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, zorggebruik en leefomgeving.

Een aantal onderwerpen is landelijk afgesproken, dus alle GGD´en hebben deze onderwerpen opgenomen. Daarnaast is een deel van de vragenlijst specifiek voor de regio Hollands Midden.

Landelijk afgesproken

Lengte en gewicht
Roken
Alcoholgebruik
Bewegen
Chronische aandoeningen
Beperkingen
Angst en depressie
Ervaren gezondheid
Stress
Controle over eigen leven
Eenzaamheid
Mantelzorg
Vrijwilligerswerk
Ouderenmishandeling
Geluidhinder
Corona-gerelateerde vragen 

Specifiek voor Hollands Midden

Vitaliteit
Suikerziekte
Zelfmoordgedachten
Beleving eigen woning en woonomgeving
Contact met buren
Schulden
Druggebruik
Vallen
Kwetsbaarheid
Andere zorg dan mantelzorg
Participatie

Privacy

 

1. Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

1. Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja. Uw antwoorden behandelen we uiteraard zeer vertrouwelijk. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De gegevens worden alleen voor statistische doelen gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Meer informatie over de privacy.

2. Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

2. Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een barcode. Deze wordt ingelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Meer informatie over de privacy.

Resultaten

 

1. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

1. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. 

2. Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

2. Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De resultaten van de regio Hollands Midden komen vanaf september 2021 beschikbaar en zijn dan te zien op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

3. Krijg ik ook bericht over de resultaten van het onderzoek?

3. Krijg ik ook bericht over de resultaten van het onderzoek?

Nee, het is niet mogelijk om de deelnemers op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten. De adresgegevens van de deelnemers worden na het sluiten van het onderzoek vernietigd. De adressen die door deelnemers worden ingevuld, om in aanmerking te komen voor een cadeaubon of om zich aan te melden voor een vervolgonderzoek, worden losgekoppeld van de andere informatie uit de vragenlijst. Dus ook voor deze deelnemers is het niet mogelijk persoonlijk bericht te krijgen over de resultaten.

 

Meer achtergrondinformatie over het onderzoek en het doel daarvan. 

Meer achtergrondinformatie over het onderzoek en het doel daarvan.