Lichamelijke beperkingen

Aantal keer bekeken: 2445, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Wanneer mensen grote moeite hebben met bewegen, zien en/of horen hebben zij een functiebeperking. Het hebben van een functiebeperking is van invloed op de ervaren gezondheid. In Hollands Midden heeft een op de zeven inwoners een functiebeperking, één op de tien 19 t/m 64 jarigen en 28% van de 65-plussers. Dit is vastgesteld door te vragen naar een aantal activiteiten met betrekking tot bewegen, zien en horen (met of zonder hulpmiddel).

Beperkingen bij het bewegen (mobiliteit) komen het vaakst voor; 9% van de inwoners van Hollands Midden heeft een mobiliteitsbeperking, 6% van de volwassenen en 21% van de 65-plussers. Een visuele beperking komt voor bij 6% van de inwoners van Hollands Midden, 65-plussers hebben dubbel zo vaak (8%) een visuele beperking als volwassenen (4%). Een op de vijfentwintig inwoners van Hollands Midden heeft een gehoorbeperking, ook hiervoor geldt dat 65-plussers dubbel zo vaak (9%) een gehoorbeperking hebben als volwassenen (4,4%). In het document gehoor- gezicht- en mobiliteitsbeperkingen (pdf) zijn meer cijfers over de afzonderlijke beperkingen te vinden.

19 t/m 64 jarige inwoners van Hollands Midden hebben in vergelijking met Nederland iets minder vaak een functiebeperking. Voor 65-plussers is het aandeel mensen dat een functiebeperking heeft vergelijkbaar met Nederland.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen vaker functiebeperkt dan mannen

Vrouwen zijn vaker functiebeperkt dan mannen. Het percentage inwoners dat een beperking heeft neemt toe met de leeftijd, vanaf 75 jaar gaat deze toename sneller dan in de jaren daarvoor .

lichamelijke beperkingen afbeelding 1

Percentage 19 t/m 64 jarigen met functiebeperking verschilt per gemeente

Het percentage inwoners met een functiebeperking verschilt per gemeente en is het laagst in Kaag en Braassem (8%) en Zoeterwoude (6%) en het hoogst in Waddinxveen (15 %).

lichamelijke beperkingen afbeelding2

Percentage 65-plussers met functiebeperkingen loopt uiteen

Het aandeel 65-plussers met een functiebeperking loopt uiteen van 23% in Kaag en Braassem tot 32% in Katwijk. Hoewel in twee gemeenten (Katwijk en Gouda) percentages boven de 30% voorkomen is dit alleen in Gouda significant hoger.

lichamelijke beperkingen afbeelding 3

Kleine toename functiebeperkingen

In Hollands Midden is ook in 2012 gemeten hoe groot het aandeel 19 t/m 64 jarigen met een functiebeperking is. Het percentage nam tussen 2012 en 2016 toe van 8% naar 10%. Ook bij 65-plussers steeg het percentage inwoners met een functiebeperking in 2016 licht (en niet significant) ten opzichte van 2012 van 27% naar 28%. Het percentage in 2016 is daarmee gelijk aan dat in 2009.

Hoog opgeleiden minder vaak functiebeperkt dan inwoners met een lagere opleiding

Naarmate inwoners van Hollands Midden hoger zijn opgeleid hebben zij minder vaak een functiebeperking. Dit geldt zowel voor 19 t/m 64 jarigen als voor 65-plussers. Zo hebben de laagst opgeleide 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden meer dan tien keer zo vaak (47%) een functiebeperking als de hoogst opgeleiden (4%). Bij 65-plussers hebben de laagst opgeleiden meer dan drie keer zo vaak (52%) een functiebeperking als de hoogst opgeleiden (16 %).

lichamelijke beperkingen afbeelding4

Inwoners met niet-westerse achtergrond vaker functiebeperkt

Inwoners van Hollands Midden met een niet westerse achtergrond hebben vaker een functiebeperking dan inwoners met een westerse of autochtone achtergrond. 19 t/m 64 jarige inwoners met een niet-westerse achtergrond hebben bijna drie keer zo vaak (25%) een functiebeperking als autochtone inwoners (8%). Bij 65-plussers zijn verschillen tussen autochtone (28%) en westerse inwoners (27%) klein en valt vooral op dat inwoners met een niet-westerse achtergrond vaker functiebeperkingen hebben (41%).

Alleenstaanden hebben relatief vaak een functiebeperking (19 t/m 64)

Alleenstaande 19 t/m 64 jarigen hebben relatief vaak een functiebeperking (17%). Ook gezinsleden in eenoudergezinnen (14%) en stellen zonder kinderen (12%) zijn vaker functiebeperkt. Inwoners die samen wonen met hun partner en kinderen (7%) of met hun ouders (4%) zijn minder vaak functiebeperkt.

Gehuwden minder vaak functiebeperkt (65+)

65-plussers die gehuwd zijn, hebben minder vaak functiebeperkingen; nog geen kwart van hen is functiebeperkt (23%). Weduwen/weduwnaars daarentegen hebben het vaakst een beperking (44%), gevolgd door 65-plussers die nooit trouwden (33%).

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand vaker functiebeperkt (19 t/m 64)

Meer dan een derde (39%) van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand heeft een functiebeperking en ook huisvrouwen/huismannen zijn relatief vaak functiebeperkt. Eén op de vijf heeft een beperking (20%). 19 t/m 64 jarigen die een opleiding (4%) volgen en inwoners met betaald werk (6%) hebben het minst vaak een functiebeperking. Bij inwoners in opleiding verklaart hun leeftijd het lage percentage.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben vaker een functiebeperking

19 t/m 64 jarigen die moeite hebben met rondkomen hebben bijna drie keer zo vaak (22%) een functiebeperking als 19 t/m 64 jarigen die daar geen moeite mee hebben (8%). Ook 65-plussers die moeite hebben met rondkomen hebben vaker een functiebeperking (43%) dan 65-plussers die daar geen moeite mee hebben (26%).

Inwoners met functiebeperkingen hebben een minder goede ervaren gezondheid en vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie

Inwoners van 19 t/m 64 jaar met functiebeperkingen hebben minder vaak een goede ervaren gezondheid (42%) dan inwoners zonder functiebeperkingen (87%). Bij ouderen is dit 33% tegen 79%. Ook het percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie is hoger bij inwoners met een functiebeperking (23% bij 19 t/m 64-jarigen en 13% bij ouderen) vergeleken met inwoners zonder functiebeperking (5% en 2%).

Lang niet alle inwoners met een functiebeperking zich voelen zich ernstig belemmerd door gezondheidsproblemen. Van de volwassenen met een functiebeperking voelt een kwart (25%) zich ernstig belemmerd. Bij ouderen met een functiebeperking is dit 27%.

Bijna de helft van de ouderen met een functiebeperking krijgt hulp

Bijna de helft (45%) van de ouderen met een functiebeperking krijgt hulp vanwege zijn/haar gezondheid. Bij ouderen die geen functiebeperking hebben is dit 6%. Ruim een kwart (28%) van de ouderen met een functiebeperking heeft behoefte aan (meer) hulp. Bij ouderen zonder functiebeperking is dit percentage lager (7%).