Valongevallen (65+)

Aantal keer bekeken: 2218, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Valongevallen zorgen voor veel ziekenhuisopnamen en bezoeken aan de eerste hulp. Iedere vijf minuten komt er in Nederland een oudere op de spoedeisende hulp na een valongeval. In 2016 zijn in Nederland ruim 96.000 65-plussers op de spoedeisende hulp behandeld na een valongeval en ruim 37.000 ziekenhuisopnamen waren het gevolg van een valpartij. Door de vergrijzing en doordat ouderen langer thuis blijven wonen zal het aantal eerste hulp bezoeken en ziekenhuisopnamen ten gevolgen van vallen in de komende jaren waarschijnlijk toenemen. Bovendien zorgt de angst voor vallen ervoor dat ouderen bang zijn om te bewegen en naar buiten te gaan.

In Hollands Midden geeft 18% van de 65-plussers aan dat zij in de afgelopen drie maanden zijn gevallen, 4% van hen is hiervoor (para)medisch behandeld. Sommige ouderen zijn meer dan eens gevallen; 6% viel twee of meer keren.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen vaker slachtoffer valongeval

Vrouwen (20%) geven vaker aan dat zij zijn gevallen dan mannen (15%) en naarmate 65-plussers ouder worden neemt het percentage inwoners dat gevallen is toe. Bij mannen stabiliseert de stijging op 85-jarige leeftijd, bij vrouwen niet.

valongevallen afbeelding 1

Het percentage ouderen dat is gevallen verschilt per gemeente

Het percentage ouderen dat is gevallen loopt uiteen van 14% in Voorschoten tot 21% in Leiden. Leiden verschilt daarmee significant van andere gemeenten in Hollands Midden. In Voorschoten is het percentage ouderen dat behandeld is voor een val het laagst (2%), in Katwijk is dit percentage het hoogst (7%).

valongevallen afbeelding2

Het percentage ouderen dat is gevallen en daarvoor behandeld werd bleef tussen 2012 en 2016 ongeveer gelijk

In 2012 gaf 17% van de 65-plussers aan dat zij in de afgelopen drie maanden waren gevallen, in 2016 was dit 18%. Deze toename is niet significant. Ook tussen het percentage ouderen dat ten gevolge van een val (para) medisch werd behandeld in 2012 (4,4%) en in 2016 (4,1%) is geen significant verschil.

Laagopgeleide ouderen relatief vaak slachtoffer van valongeval

Laagopgeleide ouderen (met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding) zijn relatief vaak slachtoffer van een valongeval, 22% van hen geeft aan dat zij in de afgelopen drie maanden zijn gevallen en 7% is paramedisch behandeld vanwege een val. Voor ouderen met een hbo/wo opleiding is dat 16% en 2%.

Autochtone ouderen vaker (para)medisch behandeld vanwege een val

Er zijn geen significante verschillen tussen etnische groepen voor ouderen die zijn gevallen, maar wel voor het aandeel ouderen dat voor een val behandeld werd. Bij autochtone inwoners is dit percentage het hoogst (4%) en bij niet-westerse allochtonen het laagst (1%).

Gehuwde ouderen vallen minder vaak en worden ook minder vaak medisch behandeld vanwege een val

Het percentage ouderen dat gevallen is en het percentage ouderen dat medisch behandeld is vanwege een val is bij gehuwde ouderen lager (15% gevallen, 3% behandeld) dan bij ouderen die alleen zijn. Ouderen die gescheiden zijn geven ook iets vaker aan dat zij gevallen zijn. Bij weduwen/ weduwnaars is het percentage het hoogst (24%). Zij ondergaan bovendien relatief vaak een behandeling vanwege een val (7%).

Meer valongevallen bij ouderen die moeite hebben met rondkomen

Bijna een kwart (24%) van de ouderen die moeite hebben met rondkomen is in de afgelopen drie maanden gevallen. Bij ouderen die geen moeite hebben met rondkomen is dit 17%. Er zijn geen significante verschillen tussen beide groepen wat betreft de behandeling na een val.

Driekwart van de ouderen houdt letsel over aan val

Driekwart (75%) van de ouderen houdt letsel over aan een valongeval, ongeveer een kwart (24%) van dit letsel moet medisch behandeld worden. Achtendertig procent van de valongevallen vindt binnenshuis plaats, 18% rondom het huis en 44% ergens anders. Dertien procent van de ouderen in Hollands Midden is wel eens gevallen door duizeligheid.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie