Praktijkvoorbeeld en interventie-overzicht alcohol

Aantal keer bekeken: 5856, Laatst gewijzigd: maandag, 22 mei 2017

Om de 4 jaar wordt voor de regio Hollands Midden een Beleidsvisie Verslavingspreventie vastgesteld. De gemeenten ontvangen hiervoor, met als centrumgemeenten Leiden en Gouda, een Doeluitkering van de Rijksoverheid. Voor 2017-2020 wordt  er weer een volgende Beleidsvisie Verslavingspreventie ingericht. De gemeenten hebben het voornemen om deze nu te combineren met Preventie GGZ, en specifiek voor Depressiepreventie Jeugd. De komst van de WMO en het decentraal overhevelen van middelen biedt kansen om zo meer regie te kunnen voeren op de ondersteuning van deze kwetsbare groepen die ofwel risicovol alcohol gebruiken als mogelijk ook bezig zijn om een depressie te ontwikkelen. Hierbij is de school een belangrijke vindplaats en zal vroegsignalering hiervoor centraal komen te staan. De opdracht voor organisaties die op het terrein van met jeugd werken, waaronder de JGZ, is om meer te gaan samenwerken, aanbod af te stemmen om zo overlap te voorkomen. Deze visie ressorteert onder verantwoordelijk van het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG en waarbij het model ‘Positieve Gezondheid’ hierbij wordt gezien als denkkader.

Gemeenten dienen in het kader van de Drank- en Horecawet (DHW) vóór 1 juli 2014 te beschikken over een door de gemeenteraad vastgesteld Preventie- en Handhavingsplan. Het Trimbos-instituut heeft 25 gemeenten bevraagd hoe zij deze taak oppakken. De uitkomst laat zien dat gemeenten aardig op weg zijn met deze plannen. Zij verwachten het Preventie- en Handhavingsplan op tijd te kunnen leveren en ook wordt er op dit dossier meer dan voorheen samengewerkt door verschillende gemeentelijke afdelingen.

Via de link van loketgezondleven is verdere achtergrondinformatie te vinden en is een format te downloaden voor het inrichten van een Preventie- en Handhavingsplan.

Aanbevolen aanpak

Het Centrum Gezond Leven (RIVM) heeft  een Landelijke Handreiking Gezonde Gemeente ‘Alcohol’ uitgebracht. In deze handreiking vindt u de mogelijkheden voor gemeenten om samen met partnerorganisaties leefstijlproblemen aan te pakken. Het Bestuurlijk Overleg Alcohol heeft het initiatief genomen om, naast deze Landelijke Handreiking, ook een aantal regionale Handreikingen te ontwikkelen. Deze kunnen worden gebruikt bij het verder inrichten en uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid.

Landelijke handreiking van het Centrum Gezond Leven over het onderwerp alcohol

Interventies regio Hollands Midden

Interventies over het thema alcohol voor de doelgroep jeugd vindt u op de website www.gezondeschoolhollandsmidden.nl.

De GGD Hollands Midden voert zelf geen interventies uit voor de doelgroep volwassenen (anders dan ouders/opvoeder) en ouderen. Wel adviseert de GGD, met betrekking tot deze doelgroepen, zowel in Ambtelijk Samenwerkingsverband Alcohol als in het Bestuurlijk Overleg Alcohol. 

Interventies landelijk

Aanbevolen en goed beschreven interventies over het thema alcohol op de website Loket Gezond leven van het RIVM.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ