Praktijkvoorbeeld en interventie-overzicht alcohol

Aantal keer bekeken: 8294, Laatst gewijzigd: dinsdag, 31 oktober 2017

Het Algemeen Bestuur van de RDOG stelt voor de periode 2017 – 2020 een gecombineerde beleidsvisie preventie GGZ en  Verslavingspreventie vast voor de regio Hollands Midden. De gemeenten willen deze beleidsvisie onder andere combineren  met depressiepreventie jeugd en hun opvoedende omgeving. De komst van de WMO en het overhevelen van middelen van centraal naar decentraal biedt kansen om meer regie te voeren op de ondersteuning van kwetsbare groepen, in dit geval jongeren die risicovol alcohol gebruiken en/ of in de (begin) fase van een depressie verkeren. Hierbij is de school een belangrijke vindplaats en staat vroegsignalering centraal. De opdracht voor organisaties die met jeugd werken, waaronder de Jeugdgezondheidszorg van de GGD HM, is om (nog) meer samen te werken en aanbod af te stemmen om overlap te voorkomen. De verdere uitvoering van deze beleidsvisie ressorteert onder verantwoordelijk van het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM en waarbij het model ‘Positieve Gezondheid’ geldt als denkkader.

Aanbevolen aanpak

Het Centrum Gezond Leven (RIVM) heeft  een Landelijke Handreiking Gezonde Gemeente ‘Alcohol’ uitgebracht. In deze handreiking vindt u de mogelijkheden voor gemeenten om samen met partnerorganisaties leefstijlproblemen aan te pakken. Het Bestuurlijk Overleg Alcohol heeft het initiatief genomen om, naast deze Landelijke Handreiking, ook een aantal regionale Handreikingen te ontwikkelen. Deze kunnen worden gebruikt bij het verder inrichten en uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid.

Landelijke handreiking van het Centrum Gezond Leven over het onderwerp alcohol

Interventies regio Hollands Midden

Interventies over het thema alcohol voor de doelgroep jeugd vindt u op de website www.gezondeschoolhollandsmidden.nl.

De GGD Hollands Midden voert zelf geen interventies uit voor de doelgroep volwassenen (anders dan ouders/opvoeder) en ouderen. Wel adviseert de GGD, met betrekking tot deze doelgroepen, zowel in Ambtelijk Samenwerkingsverband Alcohol als in het Bestuurlijk Overleg Alcohol. 

Interventies landelijk

Aanbevolen en goed beschreven interventies over het thema alcohol op de website Loket Gezond leven van het RIVM.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie