Aanwezigheid milieufactoren en overlast door geur en geluid (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 2527, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

De omgeving waarin wij leven kan risico’s opleveren voor de gezondheid of zorgen voor overlast. Problemen in het buitenmilieu kunnen te maken hebben met onder andere bodem- en luchtverontreiniging, straling, geluid en geur. Ongeveer de helft van de volwassenen in Hollands Midden heeft milieufactoren in de buurt van hun woning zoals een drukke straat, industrie, landbouwbedrijven of intensieve veehouderijen en 7% van de bewoners maakt zich daar zorgen over in relatie tot hun gezondheid. Bewoners die in de buurt wonen van een drukke straat maken zich relatief vaak zorgen over hun gezondheid (8%), maar er worden nog vaker ‘andere factoren’ genoemd als bron van ongerustheid (34%). Het gaat dan vaak om vliegverkeer/Schiphol, (snel)wegen en hoogspanningskabels of masten.

Na luchtverontreiniging heeft geluid de grootste milieubijdrage aan de ziektelast in Nederland (ziektelast is een maat voor gezondheidsverlies uitgedrukt in verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte en het leven met een ziekte). Langdurige blootstelling aan geluid kan slaapverstoring veroorzaken, maar ook de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten vergroten. In Hollands Midden ervaart 22% van de inwoners ernstige geluidshinder. Brommers en scooters zijn de belangrijkste bronnen van geluidsoverlast (9%), gevolgd door geluiden van buren (7%), vliegverkeer (7%) en wegverkeer binnen de bebouwde kom (6%). Verder heeft 9% van de inwoners last van geurhinder in zijn of haar woonomgeving. De belangrijkste bronnen van ernstige geurhinder zijn open haarden, allesbranders of houtkachels (3%) en riolering of zuiveringsinstallaties (3%).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Jonge volwassenen minder bezorgd om milieufactoren maar wel vaker woonachtig in de buurt van deze factoren

In Hollands Midden maken inwoners van 19-24 jaar zich minder vaak zorgen om hun gezondheid vanwege milieufactoren (4%), terwijl zij wel vaker wonen in een omgeving waar milieufactoren aanwezig zijn (56%) dan volwassenen die ouder zijn. Vrouwen maken zich iets vaker zorgen over hun gezondheid vanwege milieufactoren (8%) dan mannen (7 %).

milieufactoren afbeelding1

Jonge volwassenen tot 30 jaar hebben minder last van geluid (19%) dan oudere inwoners. Het percentage inwoners dat last heeft van geluidshinder is het hoogst bij inwoners van 55-59 jaar (25%). Het percentage inwoners dat last heeft van geurhinder schommelt tussen 7% en 10%. Vrouwen ervaren vaker geuroverlast (10%) dan mannen (8 %).

milieufactoren afbeelding2

Grote verschillen tussen gemeenten wat betreft het milieu

In Hollands Midden verschilt het aandeel inwoners dat aangeeft in de buurt te wonen bij milieufactoren per gemeente. Percentages variëren tussen de 30% en 40% in Voorschoten, Oegstgeest, Gouda en Katwijk tot percentages van boven de 70% in Noordwijkerhout en Zoeterwoude. Inwoners van Zoeterwoude (11%) en Noordwijkerhout (12%) zijn bovendien vaker bezorgd om hun gezondheid vanwege deze factoren dan inwoners van andere gemeenten in Hollands Midden. Hetzelfde geldt voor inwoners van Kaag- en Braassem (10%) en Leiderdorp (11 %). In Noordwijkerhout maken inwoners die in de buurt wonen van milieufactoren zich vergeleken met andere gemeenten meer zorgen om landbouw en tuinbouw, in Zoeterwoude om bedrijven en industrie, in Leiderdorp om druk verkeer en in Kaag en Braassem om intensieve veehouderij en landbouw en tuinbouw.

Milieufactoren afbeelding3

In Teylingen en Oegstgeest ervaart bijna één op de drie inwoners geluidshinder (30%), dat is het vaakst van de regio. Andere gemeenten waar inwoners in vergelijking met andere gemeenten in de regio relatief veel inwoners geluidshinder ervaren zijn Nieuwkoop (28%) en Kaag en Braassem (27%). Vooral vliegverkeer is een bron van geluidsoverlast in deze gemeenten. Inwoners van Teylingen hebben bovendien vaker last van geluiden van windmolens of windturbines dan andere gemeenten in de regio. Dit geldt ook voor Kaag en Braassem waar inwoners bovendien relatief vaak last hebben van geluidsoverlast door treinverkeer of verkeer binnen de bebouwde kom. In Katwijk (16%) en Zoeterwoude (15%) is de geluidshinder het laagst.

Inwoners van Gouda (13%) en Bodegraven-Reeuwijk (12%) hebben het vaakst last van ernstige geurhinder vergeleken met andere gemeenten in de regio. In Gouda komt dit vooral door geuren van riolering en zuivering en in Bodegraven-Reeuwijk door landbouw- en veeteeltactiviteiten. In Leiden is het percentage inwoners dat geurhinder ervaart het laagst (7 %).

Milieufactoren afbeelding4

Geen trend

De vragen die in 2016 gesteld zijn over milieufactoren en geluid en geuroverlast zijn niet vergelijkbaar met de vragen daarover in eerdere gezondheidspeilingen. Daarom zijn geen trendcijfers beschikbaar.

Havo/vwo/mbo opgeleiden wonen relatief vaak in de buurt van milieufactoren

Inwoners die als hoogste opleiding havo, vwo of mbo hebben, geven het vaakst aan dat zij milieufactoren in hun woonomgeving hebben (52%). Inwoners met basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding het minst vaak (40%). Er zijn geen significante verschillen in bezorgdheid over de gezondheid vanwege milieufactoren, geurhinder en geluidshinder naar opleidingsniveau.

Autochtone inwoners geven vaker aan dat zij in de buurt wonen van milieufactoren dan inwoners met een migratieachtergrond

Autochtone inwoners geven vaker aan dat zij in de buurt wonen van milieufactoren (51%) dan inwoners met een westerse (46%) of niet-westerse (40%) migratieachtergrond. Het percentage mensen dat zich daar zorgen om maakt is iets lager bij autochtone inwoners (7% bij autochtonen tegen 9% bij inwoners met een migratieachtergrond). Er zijn geen significante verschillen in geurhinder en geluidshinder naar etniciteit.

Alleenstaanden maken zich meeste zorgen over milieufactoren en ervaren meeste geluidsoverlast

Inwoners van Hollands Midden die met andere volwassenen samenwonen geven het vaakst aan dat er milieufactoren in de woonomgeving zijn (58%). Dit komt doordat zij vaak jonger zijn. Alleenstaanden maken zich relatief vaak zorgen om hun gezondheid vanwege milieufactoren (9%). Van de inwoners van Hollands Midden die bij hun ouders wonen daarentegen maakt een relatief klein percentage zich zorgen over hun gezondheid vanwege milieufactoren (4%); dit is vanwege hun relatief jonge leeftijd. Zij hebben bovendien minder vaak hinder van geur (7%) of geluid (17%). Ook stellen met kinderen hebben minder geluidsoverlast (20%). Alleenstaanden hebben het vaakst last van geluidshinder (27%).

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand maken zich meer zorgen om hun gezondheid vanwege milieufactoren en ervaren vaker geluidsoverlast

Van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand maakt 12% zich zorgen om hun gezondheid vanwege milieufactoren in de omgeving. Dit is relatief vaak vergeleken met inwoners in andere werksituaties. Ook ervaren zij relatief vaak geluidshinder (31%). Ook huisvrouwen en huismannen ervaren vaak geluidshinder (26%). Zij geven daarnaast relatief vaak aan dat zij geurhinder hebben (14%). Inwoners met betaald werk hebben significant minder last van geluid (21%) en inwoners in opleiding hebben significant minder vaak geuroverlast (6%).

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben meer zorgen om milieufactoren en ervaren vaker geluidsoverlast

Inwoners die moeite hebben met rondkomen geven vaker aan dat zij wonen in een omgeving met milieufactoren (53%) dan inwoners die daar geen moeite mee hebben (49%). Zij maken zich bovendien vaker zorgen om hun gezondheid vanwege deze factoren (11% tegen 7%) en hebben vaker geluidsoverlast (28% tegen 21%).

Meer stress onder inwoners die last hebben van geur en/of geluidsoverlast en lager rapportcijfer voor woning en woonomgeving

Ongeveer een kwart van de inwoners met geluidshinder (25%) en geurhinder (24%) ervaart veel stress. Dit is vaker dan inwoners die geen last hebben van geluidshinder (16%) of geurhinder (17%). Ook zijn inwoners met geluidshinder minder vitaal (81%) dan inwoners die hier geen last van hebben (87%).

Inwoners die last hebben van geluidshinder beoordelen hun woning en woonomgeving  met een lager rapportcijfer (7,7 woning, 7,2 woonomgeving) dan inwoners die geen last hebben van geluidshinder (8,2 woning, 8,0 woonomgeving). Hetzelfde geldt voor inwoners die last hebben van geurhinder (7,8 woning en 7,4 woonomgeving tegen 8,1 woning en 7,8 woonomgeving).

Inwoners van Hollands Midden ervaren vaker ernstige geluidsoverlast door vliegverkeer dan in 2009

In 2016 is het percentage inwoners dat ernstige geluidshinder ervaart door vliegverkeer (7%) iets hoger dan in 2009 (6%).

Het percentage inwoners dat ernstige geluidhinder ervaart door vliegverkeer verschilt sterk per gemeente. In de gemeenten Nieuwkoop, Oegstgeest en Teylingen ervaart bijna één op de vijf inwoners (19%) ernstige geluidshinder door vliegverkeer en ook in Kaag en Braassem (14%), Bodegraven-Reeuwijk (12%) en Lisse (11%) is relatief veel geluidsoverlast door vliegverkeer. In Alphen aan den Rijn (5%), Gouda (4%), Leiden (4%), Waddinxveen (3%), Zoeterwoude (3%), Krimpenerwaard (2%) en Voorschoten (2%) is het percentage inwoners met ernstige geluidsoverlast door vliegverkeer relatief laag.

milieufactoren afbeelding 5

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie