Groen in de buurt (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 1951, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Mensen die in een groene omgeving wonen gaan minder vaak naar de huisarts en uit Europees onderzoek blijkt dat wonen in het groen gerelateerd is aan minder vroegtijdige sterfte, minder hartvaatziekten, minder mentale gezondheidsproblemen, een lagere bloeddruk, minder overgewicht, toename in geboortegewicht en een verbetering van cognitief functioneren bij kinderen.

Inwoners van 19 t/m 64 jaar in Hollands Midden beoordelen het groen in hun buurt (groengebieden zoals parken, plantsoenen, grasstroken, groenstroken en speelplaatsen in hun woonomgeving) gemiddeld met een 7,6 en 70% van hen is van mening dat er voldoende groen in de buurt is. Veel inwoners hechten waarde aan groen in de buurt (91%).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Volwassenen op oudere leeftijd hechten meer waarde aan groen in de buurt

Mannen hechten ongeveer even veel waarde aan groen in de buurt als vrouwen en hun tevredenheid erover is vergelijkbaar, maar afhankelijk van de leeftijd verschilt het rapportcijfer dat mannen en vrouwen geven. Naarmate inwoners ouder worden zijn zij positiever over het groen in de buurt, vindt men vaker dat er voldoende groen in de buurt is en hecht men meer waarde aan groen. Vrouwen tussen de 30 en 35 jaar geven het groen in hun buurt het laagste cijfer .

groen in de buurt afbeelding1

Hoogste cijfer voor groen in de buurt in Voorschoten

In Hollands Midden loopt het rapportcijfer dat inwoners geven aan het beschikbare groen in de buurt uiteen van een 7,2 in Katwijk en een 7,3 in Leiden tot een 8,2 in Voorschoten. Inwoners van Katwijk en Leiden zijn ook minder vaak van mening dat er voldoende groen in de buurt is dan inwoners van andere gemeenten in de regio. In Zuidplas, Oegstgeest, en Leiderdorp hechten bewoners veel waarde aan groen in de buurt (95% of meer vindt groen in de buurt belangrijk), in Katwijk is dit wat minder (86%).

groen in de buurt afbeelding2

Geen trend

In 2016 is de inwoners van Hollands Midden voor het eerst gevraagd naar hun mening over groen in de buurt; het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Vooral hoogopgeleiden vinden groen belangrijk

Vooral hoogopgeleide inwoners hechten waarde aan groen in de buurt, 93% van hen vindt groen belangrijk. Laagopgeleiden met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding hechten het minste waarde aan groen in de buurt, van hen vindt 85% groen belangrijk. Ook havo, vwo en mbo’ers vinden groen minder belangrijk (89%), dit komt doordat deze groep uit relatief veel jonge volwassenen bestaat. Inwoners met een mavo/lbo opleiding zijn het vaakst van mening dat er voldoende groen in de buurt is (73%). Het rapportcijfer dat inwoners met verschillende opleidingsniveaus geven aan het groen in hun buurt, verschilt niet significant naar opleidingsniveau.

Westerse inwoners meest tevreden over groen in de buurt

Inwoners met een westerse migratieachtergrond geven het groen in hun buurt het hoogste cijfer (7,7). Ondanks dat inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond een (niet-significant) lager rapportcijfer geven (7,6), is bijna drie kwart van hen van mening dat er voldoende groen in de buurt is. Dat is vaker dan inwoners met een autochtone of westerse achtergrond (69%). Autochtone inwoners hechten de meeste waarde aan groen in de buurt, 92% vindt groen belangrijk. Niet-westerse allochtonen hechten daar minder waarde aan (88%).

Inwoners die samenwonen met andere volwassenen minst tevreden over groen in de buurt

Inwoners die samenwonen met andere volwassenen zijn het minst tevreden over het groen in hun buurt, zij geven dit een 7,2. Ook geven relatief weinig inwoners van deze groep aan dat er voldoende groen in de buurt is (63%). Verder geven alleenstaanden een relatief laag cijfer aan het groen (een 7,4). Stellen die samenwonen zonder kinderen geven het hoogste cijfer (7,7) zij vinden ook het vaakst dat er voldoende groen is (72%). Twee partners mét (93%) of zonder kinderen (92%) hechten de meeste waarde aan groen in de buurt . Alleenstaanden (89%), inwoners die bij hun ouders wonen (84%) of met andere volwassenen (87%) het minst. Bij de laatste twee groepen komt dit door hun relatief jonge leeftijd.

Weinig groen in de buurt bij inwoners in opleiding

Relatief weinig inwoners in opleiding (64%) vinden dat hun buurt groen genoeg is en zij geven het groen in de buurt ook een lager cijfer (7,3). Dit ondanks dat deze groep, vanwege hun relatief jonge leeftijd het minst vaak aangeeft dat groen belangrijk is (85%). Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand geven het groen in hun buurt het laagste cijfer, een 7,2. Gepensioneerden zijn het meest tevreden over het groen en geven dit een 8,1, ook inwoners met betaald werk zijn relatief tevreden en geven een 7,6. Deze groep vindt significant vaker dat groen belangrijk is (92%). Bij gepensioneerden is dit zelfs 96%, maar dit verschil is niet significant ten opzichte van andere werksituaties.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen minder positief over groen in de buurt

Inwoners die moeite hebben met rondkomen geven het groen in de buurt een 7,3 en 66% van hen vindt dat er voldoende groen in de buurt is. Inwoners die daar geen moeite mee hebben geven het groen een hoger cijfer (7,6) vinden vaker (70%) dat er voldoende groen in de buurt is. Beide groepen hechten ongeveer even veel waarde aan groen.

Vitaliteit lager, eenzaamheid, risico op angststoornis of depressie en ernstig overgewicht hoger in buurten die weinig groen hebben

In buurten waar de tevredenheid over het groen laag is (rapportcijfer ≤5) zijn inwoners minder vitaal (77%), relatief vaak ernstig eenzaam (14%) en heeft men vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie (11%) vergeleken met buurten waar de tevredenheid hoger is (rapportcijfer ≥6) (86% vitaal, 8% ernstig eenzaam, 6% hoog risico op angststoornis/depressie). Inwoners van 19 t/m 64 jaar die niet tevreden zijn over het groen in hun omgeving, ervaren vaker stress dan bewoners die hier wel tevreden over zijn (23% tegen 17%).

Inwoners die in een buurt wonen met weinig groen, hebben relatief vaak ernstig overgewicht (15% tegen 12%). Er is geen significant verschil voor matig overgewicht en voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie