Gezonde leefomgeving (gemeenten)

De omgeving waarin wij leven heeft invloed op onze gezondheid. Voor een goede gezondheid is een gezonde leefomgeving nodig. Onze leefomgeving bestaat uit het buitenmilieu en ons binnenmilieu. Bij het buitenmilieu gaat het om: veel of weinig groen, geluid, straling en kwaliteit van lucht en bodem. Van invloed op het binnenmilieu zijn bijvoorbeeld: ventilatie, schadelijke stoffen, geluid, vocht en schimmels.

Lees voor
  Contact

Medische Milieukunde

088 - 308 33 81
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
mmk@ggdhm.nl

GGD adviseert gemeenten over woonomgeving

De GGD krijgt elk jaar veel vragen van mensen die bezorgd zijn over de invloed van hun leefomgeving op hun gezondheid.
We kunnen toekomstige gezondheidsproblemen voorkomen. Door het gezondheidsaspect mee te nemen bij het maken van plannen voor de woonomgeving.

Een goede inrichting van de woonomgeving verbetert de gezondheid van de bewoners. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving. Ook gaan zij minder vaak naar de huisarts.

Het team medische milieukunde van de GGD Hollands Midden adviseert gemeenten hierbij. Meer informatie: adviezen overige leefomgevingsfactoren.

Bouw- of (her)inrichtingsprojecten

De GGD kan gemeenten adviseren over de gezondheidsaspecten bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten.

Dat zijn bijvoorbeeld luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en geluidhinder. Door vanaf het begin rekening te houden met deze onderwerpen kunnen we de gezondheidsschade beperken. Gezondheidskundige kennis kan helpen prioriteiten te stellen met het oog op regelgeving en (milieu)belangen. Voor nadelige gezondheidseffecten zijn vaak compenserende maatregelen te bedenken.

Kwaliteit van de bodem

Vervuiling van de bodem met lood kan een gezondheidsrisico vormen. Vooral voor jonge kinderen. De huidige interventiewaarde bij gevoelige locaties biedt onvoldoende bescherming voor de gezondheid van jonge kinderen.

De GGD kan gemeenten adviseren bij het nemen van maatregelen bij deze plekken.

GGD-en hebben landelijke gezondheidskundige advieswaarden voor lood in de bodem opgesteld, die de gezondheid beter beschermen. Zie: Toelichting Lood in bodem en gezondheid

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat rond juli 2022 in. Het doel van deze wet is: een veilige en gezonde leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk. Zo is het aan gemeenten om een omgevingsvisie en -plan op te stellen. Daarin kunnen ze gezondheid expliciet meenemen, zodat het onderwerp ook lokale aandacht krijgt in de keuzes.

Meer informatie vind je op de website van GGD GHOR Nederland: Omgevingswet en Gezonde en veilige leefomgeving.

Klimaatverandering en gezondheid

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen vaker voor. Dat heeft invloed op de leefomgeving en daardoor op de gezondheid. Denk aan hittestress in de stad of de kwaliteit van het water in meren.

Gemeenten moeten in kaart brengen op welke punten de gemeente kwetsbaar is en wat de mogelijke maatregelen zijn.

Hiervoor organiseren veel gemeenten risicodialogen, stresstesten, klimaatateliers, enzovoort. Zij nodigen hiervoor verschillende organisaties uit, zoals de GGD. De GGD speelt een belangrijke rol in het belichten van gezondheidsaspecten bij klimaatmaatregelen.

Energietransitie

Nederland wil het energieverbruik verminderen door woningen duurzamer te maken en de industrie minder energie te laten verbruiken.

Energie wordt daarom steeds meer opgewekt met windturbines, zonnepanelen en uit biomassa. Dit heeft positieve maar ook negatieve effecten voor de gezondheid. Positief is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Negatief is de geluidhinder van windturbines. De GGD kan meedenken over mogelijke oplossingen.