Gezonde leefomgeving (gemeenten)

De leefomgeving heeft grote invloed op onze gezondheid. Met een gezonde inrichting kan veel gezondheidswinst worden behaald binnen gemeenten. Een gezonde leefomgeving beschermt én bevordert de gezondheid van inwoners.

 

Lees voor

  Contact

Medische Milieukunde

088 - 308 33 81
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
mmk@ggdhm.nl

 

Gezondheidsbevordering
T 088 - 308 30 00

Denk hierbij aan een omgeving die uitnodigt tot bewegen door de aanleg van goede en veilige wandel- en fietspaden. Waar groen en rookvrij de norm is, waar iedere woning minimaal één aangename zijde heeft en voorzieningen in de buurt goed gemengd zijn. Idealiter worden er geen gevoelige bestemmingen - zoals scholen en verpleegtehuizen - gebouwd op milieubelaste locaties. Een milieubelast locatie is een locatie waar men activiteiten uitvoert die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen is het belangrijk dat gezondheid al vanaf het begin wordt meegenomen in beleid en ruimtelijke plannen.

Hecht GGD Hollands Midden zit daarom graag aan tafel bij gemeenten voor informatie en (beleids-)advies. De basis voor dit gesprek zijn de cijfers over de gezondheid van de inwoners in relatie tot hun directe omgeving en de afweging tussen gezondheidskundige normen versus wettelijke normen. De Kernwaarden Gezonde Leefomgeving van GGD GHOR Nederland zijn het uitgangspunt voor onze adviezen. Meer informatie: adviezen overige leefomgevingsfactoren.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Ons streven is dat alle achttien gemeenten binnen Hollands Midden de tien kernwaarden voor een gezonde leefomgeving meenemen in hun Omgevingsvisie. Deze kernwaarden bieden handvatten om intern het gesprek aan te gaan. Om dit te bereiken moedigen wij u aan tot samenwerking tussen het sociaal en fysiek beleidsdomein. We gaan graag in gesprek om een zorgvuldige afweging mogelijk te maken tussen de belangen van de betrokken beleidsdomeinen. Voorbeelden uit het land kunnen hierbij dienen als inspiratiebron. Gaat u of bent u in uw gemeente aan de slag met omgevingsvisie, -plan of –programma? Of wil u advies ontvangen op plannen binnen de ruimtelijke ordening? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie vindt u op de website van GGD GHOR Nederland: Omgevingswet en Gezonde en veilige leefomgeving.