Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022

Vanaf begin september tot begin december 2022 voert de GGD in heel Nederland de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 uit.
Dit is een vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland.

Lees voor

 

  Contact

Gezondheidsbevordering en onderzoek

T 088 - 308 3000

onderzoek@ggdhm.nl

Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid 

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek tegelijk uit. De gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hiervoor opdracht gegeven. In totaal krijgen ruim een miljoen inwoners in Nederland een vragenlijst van hun  GGD. In de regio Hollands Midden gaat het om ongeveer 62.000 inwoners. I&O Research verzamelt de gegevens namens alle GGD’en.

Extra monitor door coronaperiode

De GGD’en doen dit onderzoek elke vier jaar. Maar bij rampen en crises is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. Daarom is deze extra monitor. Hiermee geven GGD’en inzicht in de gezondheid en het welzijn van volwassenen en ouderen tijdens en na de coronaperiode. Ook vergelijken GGD’en de resultaten met eerdere onderzoeken van vóór de coronaperiode. 

Volksgezondheid is taak van gemeenten

Gemeenten hebben allerlei taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot volkgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moeten gemeenten bijvoorbeeld de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeenten, bijvoorbeeld door middel van deze Gezondheidsmonitor. Met de gegevens kunnen gemeenten en de GGD activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Wie ontvangt een vragenlijst? 

Het CBS heeft voor de GGD’en op basis van toeval mensen uitgekozen van 18 jaar en ouder. De GGD nodigt deze mensen uit om een vragenlijst in te vullen. Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de hele Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen hij of zij die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen.  

Privacy 

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht volgens wet AVG. Daarin staat hoe met persoonlijke gegevens moet worden omgegaan. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. In de statistische informatie worden alleen groepen mensen beschreven, persoonlijke gegevens zijn hierin nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld. De GGD heeft een aparte privacyverklaring opgesteld voor deze monitor, in het Nederlands en in het Engels.

Procedure en herinneringsbrief

Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Voor de digitale vragenlijst wordt een inlogcode gebruikt. Met deze codes wordt bijgehouden wie de vragenlijst heeft ingevuld en wie nog niet. Zo worden alleen herinneringsbrieven verzonden aan die mensen die nog geen vragenlijst hebben ingevuld. Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst wel heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd. Als het onderzoek is afgelopen worden alle adresgegevens vernietigd.

Vrijwillige deelname

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek. Door de vragenlijst in te vullen gaan zij akkoord met deelname. Deelnemers kunnen er altijd voor kiezen om sommige vragen niet te beantwoorden of deelname helemaal te stoppen. Als deelnemers zich achteraf nog willen terugtrekken uit het onderzoek, kunnen zij tot 9 december 2022 contact opnemen met helpdeskGM@ioresearch.nl. Hierna is dat niet meer mogelijk, omdat de gegeven antwoorden gescheiden worden van naam en adresgegevens. 

Samenwerking

Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de Gezondheidsmonitor 2022 informatie op over de gezondheid van heel Nederland. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst. 

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Veelgestelde vragen

De antwoorden op allerlei vragen staan in een aparte FAQ in het Nederlands en het Engels (volgt). Hierin staat veel meer over het hoe en waarom, wie de betrokkenen zijn, welke onderwerpen in de vragenlijst staan en informatie over de privacy.

    Resultaten

    De resultaten komen eind 2023 beschikbaar op het dashboard van de GGD Hollands Midden.