Logopedie

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Het is nodig voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

Lees voor
  Contact

Meer informatie

 

www.cjghm.nl
088 - 254 23 84
E mailvragen@cjghm.nl

Bij sommige kinderen blijft de spraak- en taalontwikkeling achter. Een logopedist kan dan hulp bieden. Logopedie is heel breed. Het gaat niet alleen over spreken, horen, denken en begrijpen, maar ook over lezen en schrijven. Spraak- en taaladvies is dus méér dan alleen spraakles!
 

De logopedist van de GGD


Het is belangrijk om spraak- en taalstoornissen zo vroeg mogelijk vast te stellen. Dan is advies of een korte begeleiding meestal voldoende. Er is minder kans dat een spraak- taalstoornis blijft bestaan met (mogelijke) gevolgen voor schoolprestaties en gedrag. De GGD-logopedisten richten zich daarom steeds meer op de voorschoolse periode.
 

Aanbod 0 - 4 jarigen


Spreekuur logopedie 0-4 jaar
In bijna alle gemeenten is een logopedisch spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De jeugdarts of verpleegkundige verwijst naar het spreekuur als een probleem op het gebied van taal is gevonden.
Tijdens het spreekuur onderzoekt de logopedist het kind en krijgen de ouders informatie en advies. Soms is het nodig dat behandeling of uitgebreider onderzoek volgt. De logopedist bespreekt met ouders wat voor hun kind de beste vervolgroute is.

Groepsobservaties peuterspeelzalen
De GGD heeft in haar aanbod voor gemeenten 'groepsobservaties peuterspeelzalen' opgenomen. De logopedist ziet kinderen na aanmelding en met toestemming van ouders tijdens hun spel. Ze let dan op spreken, horen, denken en begrijpen. Ook is er tijd voor het bespreken van de resultaten, oudervoorlichting en verslaglegging. Niet alle gemeenten kopen dit in bij de GGD.
 

Aanbod 4 - 12 jarigen


Preventie betekent het voorkómen, vroeg opsporen en aanpakken van problemen. De GGD Jeugdgezondheidszorg/afdeling logopedie heeft de volgende preventieve taken:

  • screening en onderzoek;
  • controle, begeleiding en advies;
  • voorlichting.


Screening


De logopedist screent alle kinderen rond hun 5e verjaardag. Zo spoort ze problemen met spraak en taal zo vroeg mogelijk op. Voordat de logopedist een leerling screent, ontvangen de ouders/ verzorgers een brief. Daarin staat waar de logopedist op let bij de screening.

De ouders kunnen laten weten welke vragen en zorgen er zijn over de spraak-taalontwikkeling. Ook de leerkracht geeft aan wat de vragen en zorgen zijn over de spraak-taalontwikkeling van een kind. Na de screening krijgen de ouders informatie over de resultaten. Als de logopedist vragen heeft volgt een gesprek met de ouders. De screening kan reden zijn een kind verder te onderzoeken. Daarna bespreekt de logopedist opnieuw de informatie met de ouders en leerkracht. Samen besluiten zij wat er verder gaat gebeuren.
 

Onderzoek op indicatie


De screening kan reden zijn kinderen op een later moment nog eens te zien voor controle. Een verder onderzoek of behandeling is dan (nog) niet nodig. De logopedist volgt het kind in de taal- en spraakontwikkeling. Hiervoor werkt ze samen met ouders en leerkrachten. Bij vragen is het mogelijk de kinderen aan te melden zodat de logopedist hen eerder ziet.

Onderzoek is ook mogelijk als er twijfels zijn over de voorwaarden voor leren lezen en schrijven. Of als lezen en schrijven een probleem zijn in groep 3 of hoger.
 

Advies


Ouders, leerkrachten en het kind krijgen advies op maat om de situatie te verbeteren. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen de logopedist ook zelf om advies vragen. De logopedist is regelmatig op school en u kunt dan altijd langs lopen.
 

Voorlichting


De logopedist geeft voorlichting aan ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en professionals. Deze voorlichtingsactiviteiten zijn verschillend, bijvoorbeeld schoolkrantartikelen, bijeenkomsten voor ouders en bijscholing. Heeft u vragen, neem dan contact op met de logopedist op het CJG of op de school van uw kind.