PSH op opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

Lees voor

  Contact


 

Vragen over psychosociale zorg op opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne
088-308 33 42
oekraine@ggdhm.nl

Ondanks dat mensen mogelijk zeer ingrijpende situaties hebben meegemaakt en veel stress ervaren, is de psychosociale ondersteuning in eerste instantie niet gericht op het bieden van traumahulp. Met de juiste ondersteuning zullen de meeste vluchtelingen zelf de balans terug vinden en geen professionele psychologische hulp nodig hebben. 

Voor diegenen die op de opvanglocaties werken ( Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, vrijwilligers)  is het van belang een goed evenwicht te vinden tussen afwachten en interveniëren. Daarvoor is het gewenst om ‘vinger aan de pols’ te houden en alert te blijven op het ontwikkelen van mogelijk langduriger klachten vanuit het principe van watchful waiting. 

Als er signalen zijn die wijzen op  mogelijk langdurige klachten kan een interventie nodig zijn op individueel niveau. Maar ook door spanningen die oplopen in de opvanglocatie of een incident (conflicten, geweld, zeden) kan het nodig zijn een interventie te doen om onrust te verminderen en / of te reguleren). 

Wat kun je doen wanneer interventie nodig is?

  • Individueel niveau

Voor individuele PSH vragen (spanning, stress, signalen van PTSS) is er veel informatie beschikbaar via websites, zoals bij ARQ of Refugeehelp.

Kijk of de persoon in kwestie geholpen is met websites en telefoonnummers voor vluchtelingen zelf. Zo ja: verwijs hem of haar daarnaar. Zo nee, dan is altijd de huisarts het eerste aanspreekpunt voor het inschakelen/ verwijzen naar psychische hulp. Als er ondersteuning nodig is van het maatschappelijk werk, neem contact met hen op via het sociaal team/ Jeugd en gezinsteam in die gemeente.

  • Groepsniveau

Ook op groepsniveau kunnen zaken spelen. Denk aan conflicten, onderlinge spanning, behoefte om met elkaar te praten over ervaringen. Denk ook aan aandacht voor vrijwilligers of tolken die verhalen horen die impact op hen hebben. 

In dat geval maken de medewerkers ter plaatse (Rode Kruis, Vluchtelingen werk, vrijwilligers uit de gemeente) een inschatting.

Neem contact op met het PSH-team van de GGD Hollands Midden als

  • er sprake is van onrust in de groep;
  • risico op media-aandacht;
  • meerdere ketenpartners zijn betrokken en er is behoefte aan afstemming;
  • behoefte aan extra PSH-capaciteit of expertise ten aanzien van de situatie;
  • er een complexe combinatie is van een aantal oorzaken; èn
  • het nodig is om een groepsgerichte interventie op locatie te organiseren. 

Triageteam GGD Hollands Midden

Dagelijks of twee keer per week (afhankelijk van de locatie) worden opvanglocaties bezocht door een triageteam van de GGD. 
Dit team is bekend met de beschikbare informatie en afspraken m.b.t. verwijzen naar hulpverleners. De medewerkers hebben een lijst met beschikbare websites, mailadressen en telefoonnummers voor PSH. Zij kunnen deze gebruiken om hulpvragers op de juiste spoor te zetten.

Landelijke informatie opvang en ondersteuning vluchtelingen

Kijk bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.