Samenwerken met scholen

De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige is een vaste samenwerkingspartner van scholen.

Lees voor

  Contact Scholenteam

 

Via de u bekende contactpersoon, bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige van het wijkteam.

Of bel het Klant Contact Centrum:

088-2542384
(maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00)

Multidisciplinair overleg

De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige neemt regelmatig deel aan multidisciplinair overleg met scholen van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Verschillende scholen hanteren hiervoor verschillende namen, zoals ZAT = Zorg advies Team; (S)OT = (School) ondersteuningsteam;  BOT = Breed Ondersteunings Team. In deze teams zijn verschillende disciplines aanwezig, afkomstig uit verschillende organisaties.

Na overleg met en met toestemming van de ouders en/ of de jongere worden de aanwezige zorgen multidisciplinair besproken. Vaak zijn ouders en/of jongere zelf aanwezig. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen meedenken bij zorgen op lichamelijk, psychosociaal of cognitief gebied. Bijvoorbeeld bij: schoolverzuim, leerproblemen, onbegrepen gedrag, psychosociale problematiek, gezinsproblematiek. Vaak gaat het om combinaties.

De jeugdarts of sociaal verpleegkundige denkt mee over de eventuele hulp die nodig is. Het is mogelijk dat zij de jongere uitnodigt voor een preventief gesprek of onderzoek, meedenkt bij verzuimbeleid, overleg heeft met specialisten en/ of verwijzingen realiseert. Daarnaast kan zij ook als contactpersoon fungeren voor de jongere en/ of de ouders.

Op deze manier wordt de hulpverlening binnen en buiten school beter op elkaar afgestemd.

Website CJG Professional

De CJG-website voor professionals (www.cjgprof.nl) is voor álle professionals die met ouders en kinderen werken in de regio Hollands Midden. Op de website staat natuurlijk informatie over het CJG, maar ook over het E-consult, JeugdMatch en 1Gezin1Plan.
Ook de scholenwijzer is sinds enige tijd digitaal beschikbaar op de website www.cjgprof.nl.

Werkwijze

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en andere deskundigen op het gebied van jeugd samen. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg.

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin:

  • werken vanuit de visie van Positief Opvoeden, Triple P;
  • werken met de GIZ-methodiek: met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is;
  • werken volgens de methode 1Gezin1Plan (1G1P). Deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben te verbeteren;
  • werken met het systeem JeugdMATCH. Het komt regelmatig voor dat er bij meerdere hulpverleners zorgen zijn over een kind of een jongere. JeugdMATCH (JM) zorgt ervoor dat zij elkaar sneller vinden, zodat zij betere hulp kunnen verlenen. JeugdMATCH is de naam die wij in onze regio gebruiken voor de Verwijsindex. 

Meer informatie over deze instrumenten en werkwijzen vindt u op de website www.cjgprof.nl.