Toezicht Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. Een aantal gemeenten heeft de GGD aangewezen als toezichthouder.

Lees voor
  Contact

Toezicht Wmo
T 088 – 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur)
E 
wmo-secretariaat@ggdhm.nl

GGD is toezichthouder

De volgende gemeenten hebben GGD Hollands Midden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen:
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Toezicht op kwaliteit

Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet Wmo 2015. De GGD toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. Daarbij kijken we naar drie domeinen: cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid. 
We gebruiken voor iedere gemeente het algemene toetsingskader (pdf). Als een gemeente specifieke voorwaarden stelt, gebruiken we die ook bij de toetsing. De GGD geeft een onafhankelijk oordeel.

Soort toezicht op Wmo-voorzieningen

  • Regulier toezicht

We controleren of aanbieders van Wmo-voorzieningen voldoen aan kwaliteitseisen. We kijken naar cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid. Dit doen we in opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

  • Signaalgestuurd toezicht

Als we signalen krijgen dat een voorziening niet goed is, dan gaan we dat onderzoeken. Dit doen we in opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

  • Calamiteitentoezicht

We controleren of het proces bij het melden van een calamiteit- en geweldsincident volgens de regels gaat. We houden daarbij in de gaten of een Wmo-aanbieder de calamiteit voldoende onderzoekt, zodat ervan geleerd wordt. De verbeteringen moeten leiden tot kwalitatief betere zorg.

Dit doen we voor de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Onderzoeksrapport

De GGD maakt een rapport van het onderzoek. Dit rapport gaat naar de opdracht gevende gemeente en de zorgaanbieder.
De gemeente bepaalt daarna zelf óf en welke actie zij onderneemt.

Plichten en bevoegdheden toezichthouders

De bevoegdheden van de toezichthouders Wmo staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De medewerker van de GGD vertelt dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om alle documenten te onderzoeken die belangrijk zijn voor het onderzoek. Hieronder vallen ook persoonsgebonden gegevens van cliënten en medewerkers.
Meer informatie vind je in het document Bevoegdheden toezichthouder Wmo (pdf).

Melding doen

Wmo-aanbieders moeten calamiteiten en geweldsincidenten melden bij de toezichthouder. In geval van bovenstaande gemeenten dus bij de GGD. Een calamiteit is bijvoorbeeld geweld bij de verstrekking van een voorziening of het overlijden van een cliënt. Naast aanbieders kunnen burgers/cliënten en ambtenaren een melding doen. Dat kan via dit formulier. 

Meer informatie over dit soort meldingen en het proces vind je op deze pagina (link volgt).