Gezondheidsonderzoek 2016

Aantal keer bekeken: 18852,Laatst gewijzigd: dinsdag, 18 oktober 2016

Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid.

In september 2016 gaat een landelijk gezondheidsonderzoek van start: de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016.
Alle GGD’en in Nederland doen in opdracht van hun gemeenten onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van mensen van 19 jaar en ouder. Ook de GGD Hollands Midden voert dit onderzoek uit in haar 19 gemeenten. In totaal krijgen ruim 51.000 inwoners in de regio Hollands Midden een vragenlijst van de GGD. Met de gegevens kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Achtergrond
Doelgroep
Privacy
Een herinneringsbrief
Samenwerking
Combinatie van gegevens
Toestemming
Resultaten
Vragen

Achtergrond

Gemeenten hebben allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet de gemeente onderzoeken hoe het gaat met de gezondheid van haar inwoners. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst. De vragen gaan over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld: hoeveel inwoners roken of hebben overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met de uitslagen van het vorige onderzoek? En in hoeverre is de gezondheidssituatie in uw gemeente anders dan in heel Nederland of in andere gemeenten? Op basis van deze informatie stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

In 2012 is voor de eerste keer een dergelijk landelijk gezondheidsonderzoek gedaan door alle GGD’en, het CBS en het RIVM. Ruim 387.000 personen in Nederland deden toen mee aan het vragenlijstonderzoek. De landelijke resultaten van het onderzoek leest u op de website: www.volksgezondheidenzorg.info  De resultaten voor de regio Hollands Midden kunt u vinden op de website van de GGD: www.ggdhm.nl/kerncijfers (volwassenen en ouderen 2012).

Doelgroep

De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek. De computer kiest daarvoor willekeurig de namen en adressen van het benodigde aantal personen van 19 jaar en ouder uit het bevolkingsregister van uw gemeente. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de totale bevolking in uw gemeente. Daarom mag alleen degene die persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet bescherming persoonsgegevens bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

In gepubliceerde uitkomsten staan altijd gegevens van groepen personen en nooit van individuele personen. Met de gegevens kan een beeld worden gegeven hoe het gaat met de gezondheid van groepen, bijvoorbeeld van vrouwen, van de hele gemeente of van personen tussen 40 en 65 jaar.

Een herinneringsbrief

Voor het onderzoek zijn strenge regels gemaakt voor het omgaan met naam en adresgegevens. Dit geldt ook voor het gebruik van die gegevens voor de herinneringsbrief. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Aan elke digitale vragenlijst is een specifieke inlogcode gekoppeld. De barcodes en inlogcodes van de ontvangen vragenlijsten worden door de computer vergeleken met het overzicht van alle verstuurde barcodes en inlogcodes van de geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis hiervan worden herinneringsbrieven verzonden (maximaal twee). Het kan soms voorkomen dat u de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd.

Samenwerking

Door samenwerking van de GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken organisaties hebben landelijke afspraken over de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst.

Combinatie van gegevens

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden automatisch gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. GGD, RIVM, CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Ook hierbij is de privacy van deelnemers gewaarborgd.

Toestemming

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of via de computer in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek komen in de tweede helft van 2017 beschikbaar. Het is niet mogelijk om alle deelnemers te informeren over de resultaten, omdat de adresgegevens vernietigd worden zodra de onderzoeksperiode is afgelopen. Wel komen de resultaten beschikbaar via onze website.

Vragen

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Bekijk dan het document Veelgestelde vragen en antwoorden Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 (pdf)

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ