Inspecties kinderopvang

Aantal keer bekeken: 16349, Laatst gewijzigd: maandag, 28 mei 2018

Kinderopvang moet goede kwaliteit bieden. Het gaat hier immers om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jonge kinderen.

Kinderopvang en de kwaliteitseisen

Houders van kinderopvang  zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen  zijn beschreven op de website www.ondernemersplein.nl.

Risicogestuurd toezicht op kwaliteit van kinderopvang

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang is risicogestuurd ingezet. Zo werken GGD’en binnen het risicogestuurd toezicht met risicoprofielen. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere locatie. De controles richten zich primair op kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. Het risicogestuurd toezicht is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorontwikkeld.
In principe worden alle kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus jaarlijks geïnspecteerd. Van de gastouders wordt jaarlijks een geselecteerd aantal geïnspecteerd. Wij maken samen met de gemeente van vestiging afspraken over de uitvoer. In overleg met de gemeente kan gekozen worden voor een ander inspectieregime. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder Vernieuwd risicogestuurd toezicht op kwaliteit kinderopvang (pdf).

Wat houdt de toezicht / inspectie van de  kinderopvang door de GGD Hollands Midden in?

Voor het naleven van de kwaliteitseisen houdt de gemeente toezicht op de kindercentra. De Inspectie Kinderopvang van de GGD HM voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit. Zij inspecteert conform de met de gemeente gemaakte afspraken regelmatig en rapporteert dit aan de gemeente. In de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang is de werkwijze van de Inspectie Kinderopvang en de sanctiemogelijkheden van de gemeenten bij eventuele overtredingen beschreven.

Wanneer er niet voldaan wordt aan de eisen

Voldoet een kinderopvanglocatie niet aan de kwaliteitseisen, dan heeft de gemeente diverse sanctiemogelijkheden (handhaving). Dit kan variëren van een aanwijzing tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Als het niet verantwoord is maatregelen uit te stellen, kan besloten worden tot directe (tijdelijke) sluiting van de opvang. De handhavingsinstrumenten zijn beschreven in de brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang.
Het lokale handhavingsbeleid kunt u opvragen bij de gemeente van vestiging.

Zijn er kosten verbonden aan een inspectie?

De kosten van het toezicht zijn voor rekening van de gemeente.

Voor wie is het inspectierapport bestemd?

De Inspectie Kinderopvang verstrekt één exemplaar digitaal aan de gemeente en aan de kinderopvanglocatie. De kinderopvanglocatie verstrekt een exemplaar aan de oudercommissie. De gemeente maakt het rapport openbaar via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, neem dan gedurende kantoortijden contact met ons op, telefoonnummer 088 - 308 3460 of stuur een e-mail naar tko-secretariaat@ggdhm.nl

Link

Informatie over nieuwe locaties

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie