Privacyverklaring Gezondheidsmeter 2020

Aantal keer bekeken: 2008, Laatst gewijzigd: woensdag, 09 september 2020

De GGD Hollands Midden doet één keer per 4 jaar onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van mensen van 18 jaar en ouder. Dit doet de GGD voor alle 18 gemeenten in de regio. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmeter 2020 en vindt plaats tussen september en november 2020. In onze regio worden ongeveer 64.000 inwoners van 18 jaar en ouder gevraagd of ze een vragenlijst willen invullen, dat kan via internet of op papier. De GGD Hollands Midden is verplicht dit onderzoek voor de gemeenten uit te voeren, dat staat in een wet (Wet publieke gezondheid).

De Gezondheidsmeter 2020 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en op hetzelfde moment uitgevoerd. Dat doen zij op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. Daarnaast is ook het CBS (Centraal Bureau Statistiek) gevraagd te helpen bij het uitvoeren van het onderzoek. De Gezondheidsmeter 2020 is dus een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het RIVM en het CBS.

Voor de Gezondheidsmeter 2020 verwerken de GGD’en, het RIVM en het CBS persoonlijke gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld adresgegevens, maar het gaat ook over de antwoorden die ingevuld worden in de vragenlijst. In deze privacyverklaring is te lezen hoe de GGD Hollands Midden in dit onderzoek omgaat met deze persoonlijke gegevens, hoe deze gegevens worden beschermd en hoe de resultaten van het onderzoek straks bekend worden gemaakt.

Doel Gezondheidsmeter 2020

De Gezondheidsmeter 2020 wordt uitgevoerd om de volgende redenen:

  • VWS, gemeenten en de GGD Hollands Midden willen weten hoe de gezondheid en leefstijl is van de bevolking van 18 jaar en ouder
  • VWS, gemeenten en GGD Hollands Midden kunnen met de resultaten uit dit onderzoek bepalen wat er moet gebeuren om de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

 

Verwerkt de GGD Hollands Midden persoonlijke gegevens van mij en zo ja, welke?

Om het onderzoek uit te kunnen voeren, worden verschillende persoonlijke gegevens gebruikt of verzameld:

  • Adresgegevens om de vragenlijsten te kunnen versturen. Deze adresgegevens ontvangt de GGD Hollands Midden van het CBS. De GGD Hollands Midden heeft opdracht gegeven aan een bedrijf (Research 2Evolve) om de vragenlijsten te versturen naar de 64.000 geselecteerde personen en stuurt de adresgegevens dus ook naar Research 2Evolve.
  • Gegevens die verzameld worden met behulp van de vragenlijsten. Dit zijn gegevens over uw gezondheid, welzijn en leefstijl. Research 2Evolve verzamelt de ingevulde vragenlijsten en stuurt deze naar de GGD Hollands Midden. Het RIVM ontvangt van elke GGD de verzamelde gegevens, die ze samenvoegen tot één landelijk gegevensbestand. De GGD Hollands Midden, Research2Evolve en het RIVM zorgen ervoor dat uw herkenbaarheid zoveel mogelijk beperkt wordt. Het CBS werkt ook mee aan dit onderzoek, zij hebben wel de mogelijkheid om te zien welke antwoorden u persoonlijk heeft gegeven, maar doen dit alleen voor activiteiten die zijn toegestaan volgens de wet (Wet op het CBS).

In de vragenlijsten staan de volgende onderwerpen:

  • Persoonlijke gegevens: geslacht, geboortejaar, met wie u woont, of u getrouwd bent, vrijwilligerswerk, opleiding, werksituatie, inkomen en rondkomen.
  • Bijzondere persoonlijke gegevens (over gezondheid): fitheid, lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik, druggebruik, bewegen, langdurige ziektes en suikerziekte, beperkingen, angst en depressie, ervaren gezondheid, stress, controle over je leven, eenzaamheid, mantelzorg en andere zorg, zelfmoordgedachten, mishandeling en huiselijk geweld, tevredenheid over uw woning en de buurt, geluidhinder, contact met buren, schulden.

Zie een voorbeeld van de vragenlijst.

 

Op welke wijze gebruikt de GGD Hollands Midden mijn adresgegevens?

De GGD Hollands Midden ontvangt van het CBS de naam- en adresgegeven van alle 64.000 mensen die zijn geselecteerd voor dit onderzoek. De GGD stuurt deze gegevens door naar Research 2Evolve, omdat dit bedrijf de vragenlijsten verstuurt. De adresgegevens worden verder alleen gebruikt om bij te houden wie de vragenlijst heeft ingevuld en wie niet. De mensen die na een paar weken de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, krijgen opnieuw een brief om te vragen dit alsnog te doen. De adresgegevens worden niet gekoppeld aan de antwoorden die u geeft in de vragenlijst.

 

Op welke wijze gebruikt de GGD Hollands Midden de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

De GGD Hollands Midden beschrijft de resultaten voor gemeenten en andere organisaties op het gebied van gezondheid en leefstijl. Dit doet de GGD door gebruik te maken van de verzamelde gegevens. Resultaten worden alleen beschreven voor groepen mensen (bijvoorbeeld alle mannen, of alle mensen van 65 jaar of ouder). Er is afgesproken dat nooit over één persoon de resultaten te zien zijn, dus uw gezondheidsgegevens zijn voor anderen nooit herleidbaar naar u. Deze afspraken gelden ook voor de landelijke organisaties die samenwerken bij dit onderzoek, zoals het RIVM, CBS Uen GGD GHOR Nederland. Ook zij mogen alleen resultaten laten zien over groepen mensen en niet van één persoon. 

 

Gezondheidsmeter 2020 verplicht volgens de Wet Publieke Gezondheid

De GGD Hollands Midden voert dit onderzoek uit, omdat dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheid). De GGD is verplicht onderzoek uit te voeren naar de gezondheid van de bevolking in gemeenten, zodat gemeenten weten hoe het gaat met hun inwoners.
Bij het uitvoeren van dit onderzoek gebruikt de GGD Hollands Midden alleen de gegevens die voor het uitoefenen van deze wettelijke taak noodzakelijk zijn.

 

Deelname aan de Gezondheidsmeter 2020 is vrijwillig

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (uw ingevulde antwoorden met betrekking tot gezondheid) heeft de GGD Hollands Midden uw toestemming nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving. Daarom wordt aan het begin van de vragenlijst gevraagd of u akkoord bent met het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. Voor de overige gewone persoonsgegevens is dit niet nodig, omdat in de Wet Publieke gezondheid is vastgelegd dat de GGD Hollands Midden deze gegevens voor dit onderzoek mag verzamelen en verwerken. 

 

Wie ontvangen de verzamelde gegevens?

Binnen de GGD Hollands Midden hebben alleen onderzoekers die betrokken zijn bij dit onderzoek, toegang tot de verzamelde gegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
Ook heeft de GGD Hollands Midden strikte afspraken gemaakt met het CBS en met Research 2Evolve over hoe persoonlijke gegevens verwerkt moeten worden. GGD, CBS, RIVM en Research 2Evolve moeten zich houden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is waar nodig met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.

De GGD Hollands Midden kan beslissen gegevens door te sturen naar andere organisaties dan hier genoemd. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

Het RIVM en het CBS ontvangen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in officiële afspraken die deze organisaties samen hebben vastgelegd. GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin geen gegevens zitten waardoor personen herkenbaar kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee de GGD’en ondersteunen bij de analyses op landelijk niveau.

De GGD Hollands Midden, het RIVM, GGD GHOR Nederland en het CBS vinden privacy heel erg belangrijk en besteden hier veel aandacht aan. In bijzondere situaties, wanneer de antwoorden van de vragenlijst een persoon herkenbaar kunnen maken, worden maatregelen genomen om dit te beperken. Daarnaast zorgen alle organisaties ervoor dat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben deze onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend, ze mogen dus geen informatie van individuele personen verspreiden.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard die verzameld zijn met de Gezondheidsmeter 2020?

Het onderzoek heeft het doel om de gezondheidssituatie van de bevolking te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat de GGD Hollands Midden ook in de toekomst de verzamelde gegevens moet kunnen gebruiken. Zo kan de GGD zien hoe de gezondheid en leefstijl van de bevolking verandert. 
Het RIVM en het CBS bewaren de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die deze organisaties samen hebben gemaakt.

 

Welke rechten heb ik?

Als deelnemer heeft u de volgende rechten waar u gebruik van kunt maken tijdens dit onderzoek.
Voor meer informatie over wat dit betekent kunt u kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht op inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens

Een verzoek om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen kan alleen in de periode dat de gegevens verzameld worden (tot eind november). Na deze periode verwijderen wij alle naam- en adresgegevens, waardoor het voor ons onmogelijk wordt om uw gegevens terug te vinden.

 

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze tekst op de website geplaatst. Heeft u aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze tekst uitgelegd hoe u deze kunt stellen.

 

Recht op ontvangen van uw gegevens

U heeft het recht om door u ingevulde persoonsgegevens op een digitale manier terug te ontvangen. Maar net als bij het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens, kan dit alleen in de periode dat de gegevens verzameld worden (tot eind november).

 

Intrekken van toestemming

Aan het begin van de vragenlijst vragen wij uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens. U mag deze toestemming weer intrekken. Maar net als bij het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens, kan dit alleen in de periode dat de gegevens verzameld worden (tot eind november).

 

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar

Deelname aan de Gezondheidsmeter 2020 is vrijwillig. Op elk moment kunt u hiermee stoppen, zonder reden. U kunt ook officieel bezwaar maken tegen het gebruik van uw naam-en adresgegevens door het CBS, de GGD Hollands Midden of Research 2Evolve. U kunt in dat geval contact opnemen met Research 2Evolve: telefoon 0800-3300 (op werkdagen van 9.00-18.00u) of mail servicedesk@r2e.nl . Zij kunnen uw gegevens verwijderen uit de groep geselecteerde personen, zodat u niet nog een keer wordt benaderd.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen en/of klachten?

Indien u vragen heeft over het onderzoek of hoe de GGD Hollands Midden met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunt u contact opnemen met Research 2Evolve: telefoon 0800-3300 (op werkdagen van 9.00-18.00u) of mail servicedesk@r2e.nl

Indien u vragen heeft over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken of als u een klacht wil indienen, dan kunt u contact opnemen met de GGD Hollands Midden. Hier kunt u lezen hoe u dat kunt doen. Uw vraag of klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of vraag of over de manier waarop de GGD Hollands Midden hiermee is omgegaan, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Meer informatie over hoe de GGD Hollands Midden omgaat met uw privacy.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie